Standard Vocabulary
in the spelling of 1225 - 1249

English Welsh Cornish
1. stream ſtreme nant nanſ
2. heaven heouene nef nef
3. blood blod guaet guſ
4. night niht noſ noſ
5. house huſ ty ti
6. father fader tat taſ
7. thin þunne teneu tanou
8. stone ſton karrec karrec
9. white hƿit guin guyn
10. sheep ſchep dauat dauaſ
11. well ƿelle finhaun funten
12. day daie did dith
13. goose goſ guyd guit
14. bridge brugge pont ponſ
15. church chireche ecluiſ eggloſ
16. under vnder tan tan
17. king king breenhin ruy
18. ford ford rit riſ
19. lord louerd argluid arluit
20. yellow ȝeoleƿe melin milin
21. queen quene brenhineſ ruifaneſ
22. foot fot troet truſ
23. six ſixe chuech hƿech
24. eight eihte vyth  
25. milk milk llaeth leith

Menu