Standard Vocabulary
in the spelling of 950 - 974A.D.

English Welsh Cornish
1. stream ſtream nant nant
2. heaven heofon nem nem
3. blood blod ƽuait ƽuit
4. night niht noſ noſ
5. house huſ tiƽ ti
6. father fæder tat tat
7. thin þynne tenou tanou
8. stone ſtan carrec carrec
9. white hƿit ƽuinn ƽuin
10. sheep ſceap damat damat
11. well ƿylle finnaun funten
12. day dæƽ did dið
13. goose ƽoſ ƽuid ƽuið
14. bridge brycƽ pont pont
15. church cirice eccluiſ ecloſ
16. under under tan tan
17. king cininƽ breenhin rui
18. ford ford rit rit
19. lord hlaford arƽluid arluið
20. yellow ƽeoluƿe melin milin
21. queen cƿen brenhineſ ruifaneſ
22. foot fot troit truit
23. six ſix ƽuec hƿech
24. eight eahta uith  
25. milk meolc laid laiþ

Menu