Standard Vocabulary
in the spelling of 1250 - 1274

English Welsh Cornish
1. stream ſtrem nant nanſ
2. heaven heuene new nef
3. blood blod guaet goſ
4. night niȝt noſ noſ
5. house huſ ty ti
6. father fader tat taſ
7. thin ðinne tenev tanou
8. stone ſton carrec karrek
9. white hƿit guin guyn
10. sheep ſſep dawat dauaſ
11. well ƿelle finhaun funten
12. day dai dit dith
13. goose goſ guit guith
14. bridge brigge pont ponſ
15. church chyreche ecluiſ eggloſ
16. under vnder tan dan
17. king king breenhin ruy
18. ford ford rit riſ
19. lord louerd argluit arluth
20. yellow ȝeoleƿe melin milin
21. queen quene brenhineſ ruifaneſ
22. foot fot troet troſ
23. six ſix chuech hƿeg
24. eight eȝte vyth eth
25. milk milk llaeth leth

Menu