Standard Vocabulary
in the spelling of 1200 - 1224

English Welsh Cornish
1. stream ſtræm nant nanſ
2. heaven heouen nef nef
3. blood blod guayt guſ
4. night niht noſ noſ
5. house huſ ty ti
6. father fader tat taſ
7. thin þinne teneu tano
8. stone ſton carrec karrec
9. white hƿit guinn guyn
10. sheep ſcep dauat dauaſ
11. well ƿelle finaun funten
12. day daiȝ did dith
13. goose goſ guyt guit
14. bridge brugge pont ponſ
15. church chireche ecluiſ eggloſ
16. under under tan tan
17. king king breenhin ruy
18. ford ford rit riſ
19. lord lauerd argluyd arluit
20. yellow ȝeoleƿe melin milin
21. queen quene brenyneſ ruifaneſ
22. foot fot troet truſ
23. six ſix hhuech hƿech
24. eight eihte vyth  
25. milk milc llaeth leith

Menu