Standard Vocabulary
in the spelling of 1175 - 1199

English Welsh Cornish
1. stream ſtreme nant nanſ
2. heaven heofen nef nef
3. blood blod guayt guſ
4. night niht noſ noſ
5. house huſ ty ti
6. father fader tat taſ
7. thin þunne teneu tanou
8. stone ſtan carrec carrec
9. white hƿit guinn guyn
10. sheep ſcep dauat dauaſ
11. well ƿelle finaun funten
12. day dei did dith
13. goose goſ guid guit
14. bridge brugge pont ponſ
15. church chirche eccluiſ egloſ
16. under under tan tan
17. king king breenhin ruy
18. ford ford rit riſ
19. lord hlaford argluid arluit
20. yellow ȝeoluƿe melin milin
21. queen cƿene brenhineſ ruifaneſ
22. foot fot troyt truſ
23. six ſix huech hƿech
24. eight ehte vyth  
25. milk milc llaeth laith

Menu