Standard Vocabulary
in the spelling of 1150 - 1174

English Welsh Cornish
1. stream ſtream nant nanſ
2. heaven heofon nef nef
3. blood blod guayt guit
4. night niht noſ noſ
5. house huſ ty ti
6. father fader tat tat
7. thin þynne tenou tanou
8. stone ſtan carrec carrec
9. white hƿit guinn guyn
10. sheep ſceap dauat dauat
11. well ƿelle fynnaun funten
12. day dei dyd det
13. goose goſ guid guit
14. bridge brigge pont ponſ
15. church chyrche eccluyſ egloſ
16. under under tan tan
17. king king breenhin ruy
18. ford ford rit riſ
19. lord hlaford argluid arluit
20. yellow ƽeoluƿe melin milin
21. queen cƿene brenhineſ ruifaneſ
22. foot fot troyt truit
23. six ſix huech hƿech
24. eight ehte vyth  
25. milk melk llaith lait

Menu