Standard Vocabulary
in the spelling of 1125 - 1149

English Welsh Cornish
1. stream ſtream nant nant
2. heaven heofon nem nef
3. blood blod guayt guit
4. night niht noſ noſ
5. house huſ tig ti
6. father fader tat tat
7. thin ðynne tenou tanou
8. stone ſtan carrec carrec
9. white hƿit guinn guyn
10. sheep ſceap dauat dauat
11. well ƿelle fynnaun funten
12. day dæi dyd det
13. goose ƽoſ guid guit
14. bridge briƽƽe pont ponſ
15. church circe eccluyſ egloſ
16. under under tan tan
17. king kynƽ breenhin ruy
18. ford ford rit riſ
19. lord hlaford argluid arluit
20. yellow ƽeoluƿe melin milin
21. queen cƿene brenhineſ ruifaneſ
22. foot fot troit truit
23. six ſix huech hƿech
24. eight eahte uyth  
25. milk meolc laith lait

Menu