West Frisian - Frysk
 1. en
 2. apel, de apel, apels
 3. swart - swarte (m), swarte (f), swart (n)
 4. boek, it boek, boeken
 5. tsiis, de tsiis
 6. tsjerke, de tsjerke, tsjerken
 7. hûn, de hûn, hunen
 8. drinke
 9. each, it each, eagen
 10. heit, de heit, heiten
 11. jaan
 12. hûs, it hûs, huzen
 13. eilân, it eilân, eilannen
 14. jaske, it jaske
 15. kening, de kening, kenings
 16. mar, it mar
 17. molke, de molke
 18. nacht, de nacht, nachten
 19. âld - âlde (m), âlde (f), âld (n)
 20. piper, de piper
 21. keningin, de keningin, keninginnen
 22. lêze
 23. sjonge
 24. tin - tine (m), tine (f), tin (n)
 25. ferstean
 26. delling, de delling, dellingen
 27. wyn, de wyn
 28. jier, it jier, jierren
 29. nul
Hjir begjint it evangeelje fan Jezus Kristus, de Soan fan God. Want sa wiis wie God mei de wrâld, dat Er syn Ienlingssoan jûn hat, dat elk dy't yn Him leaut, net omkomme, mar ivich libben hawwe.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. ien
2. twa
3. trije
4. fjouwer
5. fiif
6. seis
7. sân
8. acht
9. njoggen
10. tsien
100. hûndert

West Frisian is spoken in:

Dokkum
Ljouwert - Leeuwarden
Frjentsjer - Franeker
Harns - Harlingen
Drachten
Boalsert - Bolsward
Snits - Sneek
Warkum - Workum
Hylpen - Hindeloopen
Starum - Stavoren
It Hearrenfean - Heerenveen
Sleat - Sloten
Wolvegea - Wolvega


Street Name Types in West Friesland

Midlumerlaan (Dutch)

Griene Leane (Frisian)

Voorstraat (Dutch)

Ljipstrjitte (Frisian)

Oudeweg (Dutch)

Skilwei (Frisian)


1. Ja. Nee.
2. Asjeblyft. Tankewol.
3. Tige tank.
4. Wêr kin ik in kaartsje keapje?
5. Wat kostet dit?
6. Ik begryp it net.
7. Praat asjeblyft wat stadiger.
8. Wêr is de bank?
9. Hoe let is it?
10. Ik ha in dokter nedich.

9. Us Heit yn ’e himel, lit jo namme hillige wurde,
10. lit jo keninkryk komme, lit jo wil dien wurde op ierde likegoed as yn ’e himel.
11. Jou ús hjoed ús deistich brea
12. en ferjou ús ús skulden sa’t wy ús skuldners ferjûn hawwe;
13. en lit ús net yn fersiking komme, mar ferlos ús fan ’e kweade.
The Bible, Matthew 6, 9-13 (The Lord's Prayer)


1. LOFTHAVEN

2. STASJON

3. GRINSWACHT

4. YNFORMAASJE

5. TELEFOAN

6. YNGONG

7. ÚTGONG

8. IEPEN

9. SLETTEN

10. KLAAIÏNG

11. HEAREN

12. FROULJU

13. POLYSJE

14. SIKEWEIN

15. FERBEAN

16. BANK

17. POSTKANTOAR

18. HOTEL

19. HERBERCH

20. YTHÚSKE

 1. snein
 2. moandei
 3. tiisdei
 4. woansdei
 5. tongersdei
 6. freed
 7. sneon
 1. jannewaris
 2. febrewaris
 3. maart
 4. april
 5. maaie
 6. juny
 7. july
 8. augustus
 9. septimber
 10. oktober
 11. novimber
 12. desimber
 1. noard
 2. súd
 3. east
 4. west
Quotation Marks

“Ja”

Home