Slovak - slovenský
 1. a
 2. jablko, jablko, jablka
 3. čierny, čierna, čierne
 4. kniha, kniha, knihy
 5. syr, syr
 6. kostol, kostol, kostoly
 7. pes, pes, psy
 8. pit’
 9. oko, oko, oči
 10. otec, otec, otcovia
 11. dat’
 12. dom, dom, domy
 13. ostrov, ostrov, ostrovy
 14. január
 15. král’, král’, králi
 16. jazero, jazero, jazera
 17. mlieko, mlieko
 18. noc, noc, noci
 19. starý, stará, staré
 20. čierne korenie, čierne korenie
 21. král’ovná, král’ovná, král’ovnej
 22. čítat’
 23. spievat’
 24. tri
 25. rozumiet’
 26. údolie, údolie, údolia
 27. vietor, vietor, vetry
 28. röntgen, röntgen
 29. rok, rok, roky
 30. nula
Počiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho. Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. jeden
2. dva
3. tri
4. štyri
5. pät’
6. šest’
7. sedem
8. osem
9. devät’
10. desat’
100. sto

Slovak is spoken in:

Bratislava
Žilina
Prešov
Banská Bystrica
Nitra
Trnava


Street Name Types in Slovakia

Nová (Slovak)

Bernolákova (Slovak)

Dúhová (Slovak)


Home