Scottish Gaelic - Gàidhlig
 1. agus
 2. ubhal, an ubhal, ubhlan
 3. dubh, dhubh
 4. leabhar, an leabhar, leabhraichean
 5. càise, an càise
 6. eaglais, an eaglais, eaglaisean
 7. cù, an cù, coin
 8. òl
 9. sùil, an t-sùil, sùilean
 10. athair, an t-athair, aithrichean
 11. thoir
 12. taigh, an taigh, taighean
 13. eilean, an t-eilean, eileanan
 14. am Faoilleach
 15. rìgh, an rìgh, rìghrean
 16. loch, an loch, lochan
 17. bainne, am bainne
 18. oidhche, an oidhche, oidhcheannan
 19. seann, seann
 20. peabar, am peabar
 21. banrigh, a’ bhanrigh, banrighrean
 22. leugh
 23. seinn
 24. trì
 25. tuig
 26. gleann, an gleann, glinn
 27. gaoth, a’ ghaoth, gaothan
 28. bliadhna, a’ bhliadhna, bliadhnachan
 29. neoni
Toiseach Soisgeil Iosa Criosd, Mhic Dhé. Oir is ann mar sin a ghràdhaich Dia an saoghal, gu'n d'thug e aon-ghin Mhic féin, chum as ge b'e neach a chreideas ann, nach sgriosar e, ach gu'm bi a' bheatha shiorruidh aige.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. aon
2. dà
3. trì
4. ceithir
5. còig
6. sia
7. seachd
8. ochd
9. naoi
10. deich
100. ceud

Scottish Gaelic is spoken in:

Steòrnabhagh - Stornoway
Ulapul - Ullapool
Port Rìgh - Portree
Caol Loch Aillse - Kyle of Lochalsh
Malaig - Mallaig
Tobar Mhoire - Tobermory
Gleanna Comhann - Glencoe
Bogha Mòr - Bowmore


Street Name Types on the Scottish Western Isles

Garden Road (English)

Westview Terrace (English)

Sràid a' Chaisceil (Gaelic)

Corran an Fhrisealaich (Gaelic)


1. Seadh. Chan e.
2. Mas e do thoil e. Tapadh leat.
3. Mòran taing.
4. Càit' an ceannaich mi tiocaid?
5. Dè tha seo a' cosg?
6. Chan eil mi a' tuigsinn.
7. Bruidhinn nas slaodaiche mas e 'ur toil.
8. Càit' a bheil am banca?
9. Dè an uair a tha e?
10. Tha mi feumach air dotair.

9. Ar n-Athair a ta air nèamh, Gu naomhaichear t'ainm.
10. Thigeadh do rìoghachd. Deanar do thoil air an talamh, mar a nìthear air nèamh.
11. Tabhair dhuinn an diugh ar n-aran laitheil.
12. Agus maith dhuinn ar fiacha, amhuil mar a mhaitheas sinne d'ar luchd-fiach.
13. Agus na leig am buaireadh sinn; ach saor sinn o olc.
The Bible, Matthew 6, 9-13 (The Lord's Prayer)


1. PORT-ADHAR

2. STÈISEAN

3. CUSBAINN

4. FIOSRACHADH

5. TELEFÒN

6. A-STEACH

7. A-MACH

8. FOSGAILTE

9. DÙINTE

10. GOIREASAN

11. FIR

12. MNATHAN

13. POILEAS

14. CARBAD-EIRIDINN

15. NA

16. BANCA

17. OIFIS A’ PHUIST

18. TAIGH-ÒSDA

19. TAIGH-BIDHE

20.


Home