Sardinian - sardu
 1. e
 2. mela, sa mela, mela
 3. nieddu, niedda
 4. libru, su libru, libros
 5. casu, su casu
 6. crèsia, sa crèsia, crèsias
 7. perru, su perru, perros
 8. buffare
 9. ogru, s'ogru, ogros
 10. babbu, su babbu, babbos
 11. donare
 12. domu, sa domu, domos
 13. ísula, s'ísula, ísulas
 14. ghennàrgiu
 15. rei, su rei
 16. lagu, su lagu, lagos
 17. latte, su latte
 18. notte, sa notte, nottes
 19. bècciu, bèccia
 20. pìbere, su pìbere
 21. reina, sa reina, reinas
 22. lèggere
 23. cantare
 24. tres
 25. cumprèndere
 26. badde, sa badde, baddes
 27. bentu, su bentu, bentos
 28. annu, s'annu, annos
 29. zeru
1. unu
2. duos
3. tres
4. bàttoro
5. chimbe
6. ses
7. sette
8. otto
9. noe
10. deghe
100. chentu

Sardinian is spoken in:

Casteddu - Cagliari
Bosa
Macumère - Macomer
Nugoresu - Nuoro
Igrèsias - Iglesias
Tortuelie - Tortolì


Street Name Types in Sardinia

Via Vittorio Veneto (Italian)

Via su Connottu (Italian and Sardinian)


1. Ei. Nono.
2. Pro piaghere. Gràtzias.
3. Gràtzias meda.
4. In ue lu podo comporare unu billete?
5. Cantu costat?
6. Non so cumprendende.
7. Pro piaghere, faeddade a bellu.
8. In ue est sa banca?
9. It'ora est?
10. Tenzo bisonzu de unu dutore.

Home