Recent West Frisian (pre-1972) - Frysk
 1. en
 2. appel, de appel, appels
 3. swart
 4. boek, it boek, boeken
 5. tsiis, de tsiis
 6. tsjerke, de tsjerke, tsjerken
 7. houn, de houn
 8. drinke
 9. each, it each, eagen
 10. heit, de heit, heiten
 11. jaen
 12. hûs, it hûs
 13. eilân, it eilân
 14. jas, de jas
 15. kening, de kening
 16. mar, de mar
 17. molke, de molke
 18. nacht, de nacht
 19. âld
 20. piper, de piper
 21. keninginne, de keninginne
 22. lêze
 23. sjonge
 24. tin
 25. forstean
 26. delling, de delling
 27. wyn, de wyn
 28. jier, it jier, jierren
 29. nul
Bigjin fan it Evangeelje fan Jezus Christus, Gods Soan. Hwent sa ljeaf hat God de wrâld hawn, dat Er syn ienichstberne Soan jown hat, dat in elts dy't yn him leaut, net fordjerre, mar it ivige libben hawwe mei.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. ien
2. twa
3. trije
4. fjouwer
5. fiif
6. seis
7. sawn
8. acht
9. njoggen
10. tsien
100. hûndert

Recent West Frisian was spoken in the Dutch province of Friesland.

9. Us heit, dy’t yn de himelen binne; jins namme wurde hillige.
10. Jins keninkryk komme. Jins wollen barre allyk yn ’e himel, sa ek op ierde.
11. Jow ús hjoed ús deistich brea.
12. En forjow ús ús skulden, allyk ek wy forjowe ús skuldners.
13. En lied ús net yn forsiking, mar forlos ús fan ’e kweade.
The Bible, Matthew 6, 9-13 (The Lord's Prayer)
 1. Snein
 2. Moandei
 3. Tiisdei
 4. Woansdei
 5. Tongersdei
 6. Freed
 7. Sneon
 1. foarmoanne
 2. sellemoanne
 3. foarjiersmoanne
 4. gersmoanne
 5. blommemoanne
 6. simmermoanne
 7. haeimoanne
 8. rispmoanne
 9. hjerstmoanne
 10. wynmoanne
 11. slachtmoanne
 12. wintermoanne
 1. Noard
 2. Súd
 3. East
 4. West
Quotation Marks

„Ja”

Home