Recent North Frisian (West Föhr) - Fering (weesdring) 20th C.
 1. an
 2. Aapel, de Aapel, Aapler
 3. suart
 4. Buk, det Buk, Buken
 5. Sees, de Sees, Seesen
 6. Sark, det Sark, Sarken
 7. Hünj, de Hünj, Hünjer
 8. drank
 9. Uugh, det Uugh, Uughen
 10. Aatj, de Aatj, Aatjen
 11. jiiw
 12. Hüß, det Hüß, Hüsing
 13. Eilunh, det Eilunh, Eilunhen
 14. Köning, de Köning, Köninger
 15. Heef, det Heef
 16. Moolk, det Moolk
 17. Naacht, de Naacht, Naachther
 18. ualh
 19. Pöber, det Pöber
 20. Köningin, det Köningin, Köninginen
 21. lees
 22. schong
 23. than
 24. Deel, det Deel, Deelen
 25. Winj, de Winj, Winjer
 26. Juar, det Juar, Juaren
 27. Nul
1. ian
2. tau
3. thrii
4. fjauer
5. fiiw
6. seeks
7. sööwen
8. aacht
9. njüüghen
10. tjiin
100. hunhert

North Frisian (West Föhr) was spoken in:

Taftem - Toftum
Dunsem - Dunsum
Sölleranj - Süderende

 1. Jä. Naan.
 1. Söndai
 2. Mundai
 3. Teisdai
 4. Weedensdai
 5. Thüürsdai
 6. Freidai
 7. Söninj
 1. Janewoore
 2. Febrewoore
 3. Marts
 4. Mei
 5. Jüüne
 6. Jüüle
 7. August
 8. Oktuuber
 9. Noofember
 10. Deetsember
 1. Nuurd
 2. Süüd
 3. Uast
 4. Waast
Quotation Marks

„Jä“

Home