Middle Low German (1250-1600)
 1. unde
 2. appel, dê appel, appelen
 3. swart - swart (m), swart (f), swart (n)
 4. bôk, dat bôk, boke
 5. kese, dê kese
 6. kerke, dü kerke, kerken
 7. hunt, dê hunt, hunde
 8. drinken
 9. ôge, dat ôge, ôgen
 10. vader, dê vader, vedere
 11. geven
 12. hûs, dat hûs, hûs
 13. eilant, dat eilant, eilande
 14. jacke
 15. könink, dê könink
 16. sê, dê sê
 17. melk, dü melk
 18. nacht, dü nacht
 19. old - old (m), old (f), old (n)
 20. pêper, dê pêper
 21. köninginne, dü köninginne
 22. lesen
 23. singen
 24. dunne - dunne (m), dunne (f), dunne (n)
 25. vorstân
 26. dal, dat dal
 27. wind, dê wind
 28. jâr, dat jâr, jâr
Den anbeginne des ewangelij Jhesu Cristi des sone gades.
The Bible, Mark 1,1

1. ên (m), ên (f), ên (n)
2. twêne (m), twô (f), twey
3. drê (m), drê (f), drü (n)
4. vêr
5. vîf
6. ses
7. seven
8. achte
9. negen
10. tein
100. hundert

Middle Low German was spoken in:

Wuppertal
Essen
Zutphen
Zwolle
Groningen
Bremen
Hamburg
Kiel
Magdeburg
Halle
Braunschweig
Hannover
Bielefeld
Münster

 1. Ja. Neen.
 1. sünnendach
 2. mândach
 3. dingesdach
 4. middeweke
 5. donredach
 6. vrîdach
 7. sönnâvent
 1. norden
 2. suden
 3. osten
 4. western
Quotation Marks

Ja     [quotation marks not used]

Home