Low German (Northern Dialect) - Plattdüütsch
 1. un
 2. Appel, de Appel, Appeln
 3. swatt
 4. Book, dat Book, Böker
 5. Kees, de Kees
 6. Kark, de Kark
 7. Hund, de Hund, Hunnen
 8. drinken
 9. Oog, dat Oog, Oogen
 10. Vadder, de Vadder, Vadders
 11. geben
 12. Huus, dat Huus, Hüüser
 13. Insel, de Insel
 14. Jack
 15. König, de König, Könige
 16. See, de See
 17. Melk, de Melk
 18. Nacht, de Nacht, Nachten
 19. oolt
 20. Peper, de Peper
 21. Königin, de Königin
 22. lesen
 23. singen
 24. dünn
 25. begriepen
 26. Daal, dat Daal
 27. Wind, de Wind, Winnen
 28. Jahr, dat Jahr, Jahren
So fangt dat an mit dat Evangelium vun Jesus Christus, Gott sienen Söhn. Denn so leev hett Gott de Welt: He hett sienen eenzigsten Söhn hergeben. He will, keeneen schall verlaren gahn, de an em glööben deit. De glöövt, de schall ewig leben.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. een
2. twee
3. dree
4. veer
5. fief
6. söß
7. söben
8. acht
9. neegen
10. tein
100. hunnert

Low German (Northern Dialect) is spoken in:

Hamborg - Hamburg
Flensborg - Flensburg
Kiel
Lübeck
Sleswig - Schleswig
Bremen
Bremerhoben - Bremerhaven
Lümborg - Lüneburg
Ollnborg - Oldenburg


Street Name Types in North Germany

Kirchweg (German)

Lindenstraße (German)

Dörpstraat (Low German)

Schoolstieg (Low German)


1. Ja. Nä.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

9. Unse Vader in' Himmel! Laat hilligt warrn dienen Namen.
10. Laat kamen dien Riek. Laat warrn dienen Willen so as in'n Himmel, so ok op de Eeerd.
11. Uns' dääglich Brood giff uns vundaag.
12. Un vergiff uns unse Schuld, as wi de vergeben hebbt, de an uns schüllig sünd.
13. Un laat uns nich versöcht warrn. Maak du uns frie vun dat Böse.
The Bible, Matthew 6, 9-13 (The Lord's Prayer)


1. FLEGERHAFEN

2. BAHNHOFF

3. TOLL

4.

5. TELEFOON

6. INGANG

7. UTGANG

8. APEN

9. SLATEN

10.

11. HEERN

12. DAMEN

13. POLIZEI

14.

15.

16. BANK

17.

18. HOTEL

19.

20.

 1. Sünndag
 2. Moondag
 3. Dingsdag
 4. Middeweeken
 5. Dunnersdag
 6. Fredag
 7. Sünnabend
 1. Januar
 2. Februar
 3. März
 4. April
 5. Mai
 6. Juni
 7. Juli
 8. August
 9. September
 10. Oktober
 11. November
 12. Dezember
 1. Noord
 2. Süd
 3. Oost
 4. West
Quotation Marks

»Ja«

Home