Low German (Eastern Dialect) - Plattdüütsch
 1. un
 2. Appel, de Appel, Äppels
 3. schwart
 4. Bauk, dat Bauk, Bäuker
 5. Kees, de Kees
 6. Kirch, de Kirch, Kirchen
 7. Hund, de Hund, Hunn'
 8. drinken
 9. Ooch, dat Ooch, Ogen
 10. Vadder, de Vadder, Vadders
 11. gäben
 12. Hus, dat Hus, Hüs
 13. Insel, de Insel, Inseln
 14. Jack, de Jack, Jacken
 15. See, de See, Seen
 16. Melk, de Melk
 17. Nacht, de Nacht, Nächte
 18. olt
 19. Päper, de Päper
 20. läsen
 21. singen
 22. dünn
 23. verståhn
 24. Tal, dat Tal, Täler
 25. Wind, de Wind, Winn'
 26. Johr, dat Johr, Johren
1. een
2. twei
3. drei
4. vier
5. fief
6. söß
7. sœben
8. acht
9. nägen
10. teihn
100. hunnert

Low German (Eastern Dialect) is spoken in:

Mäkelborg - Mecklenburg
Rostock
Swerin - Schwerin
Wismer - Wismar


Street Name Types in North East Germany

Niederstraße (German)

Leinenweg (German)

 1. Jå. Nee.
9. Unsen Vader in'n Hewen, heiligt wes Din Nam;
10. Din Rik kam; Din Will sche; Up Ird' as in Hewen;
11. Giw uns hüt uns daglig Brod;
12. Un vörgiw uns unse Schuld, soas wi vörgewen unsen Schuldners
13. Un vör uns nich in Vörsöking' man befri uns vun'n Œwel.
The Bible, Matthew 6, 9-13 (The Lord's Prayer)


1.

2. BAHNHOFF

3. TOLL

4.

5. TELEFON

6. INGANG

7.

8. ÅPEN

9. TAU

10.

11.

12.

13. POLIZEI

14.

15. VERBÅDEN

16. BÄNK

17. POSTHUS

18. GASTHUS

19. RESTAURANT

20. KAFFE

 1. Sünndach
 2. Måndach
 3. Dingsdach
 4. Middwoch
 5. Dunnersdach
 6. Friedach
 7. Sünnåbend
 1. Januor
 2. Februwor
 3. März
 4. April
 5. Mai
 6. Juni
 7. Juli
 8. August
 9. September
 10. Oktober
 11. November
 12. Dezember
 1. Nuurd
 2. Süd
 3. Oost
 4. West
Quotation Marks

,Ja‘

Home