Italian (Neapolitan - Naples) - nnapulitano
 1. e
 2. méla, 'a méla, méle
 3. nìro, nìra
 4. lìbbro, 'o lìbbro, lìbbre
 5. càso, 'o càso
 6. chiésia, 'a chiésia, chiésie
 7. càne, 'o càne
 8. vévere
 9. uócchio, l'uócchio, uócchie
 10. pàte, 'o pàte
 11. càsa, 'a càsa, càse
 12. ìsola, ll'ìsola, ìsole
 13. gennàio
 14. ré, 'o ré
 15. làtte, 'o làtte
 16. nòtte, 'a nòtte
 17. viécchio, viécchia
 18. pépe, 'o pépe
 19. reggìna, 'a reggìna, reggìne
 20. lèggere
 21. cantà
 22. tré
 23. 'ntènnere
 24. vàllo, 'o vàllo, vàlle
 25. viénto, 'o viénto, viénte
 26. ànno, l'ànno, ànne
 27. zèro
1. ùno
2. dùie
3. tré
4. quàtto
5. cìnche
6. sèje
7. sètte
8. òtto
9. nòve
10. diéce
100. ciénto

Italian (Neapolitan) is spoken in:

Napule - Napoli


Street Name Types in Naples

Via Vicaria Vecchia (Italian)


Home