Italian (Lombard - Milan) - lumbaard (milanés)
 1. e
 2. pòmm, el pòmm, pòmm
 3. négher, négra
 4. lìber, el lìber, lìber
 5. formàgg, el formàgg
 6. gésa, la gésa, gés
 7. cán, el cán, cán
 8. bév
 9. oeùgg, l'oeùgg, oeùgg
 10. pàder, el pàder, pàder
 11. cà, la cà, cà
 12. ìsola, l'ìsola, ìsol
 13. genár
 14. rè, el rè, rè
 15. lágh, el lágh, lágh
 16. làtt, el làtt
 17. nòtt, la nòtt, nòtt
 18. vègg, vèggia
 19. péver, el péver
 20. regìna, la regìna, regìnn
 21. lég
 22. cantà
 23. trii, trè
 24. capì
 25. vàll, la vàll, vàll
 26. vént, el vént, vént
 27. ànn, l'ànn, ànn
 28. zéro
1. vún
2. duu
3. trii
4. quàtter
5. cínch
6. sés
7. sètt
8. vòtt
9. noeúv
10. dés
100. cént

Italian (Lombardy dialect) is spoken in:

Milan - Milano
Bèrghem - Bergamo


Street Name Types in Milan

Via Durini (Italian)


Home