Italian (Emiliano-Romagnolo - Bologna) - bulgnaiṡ
 1. e
 2. maila, la maila, mail
 3. naigher, naigra
 4. lîber, al lîber, lîber
 5. furmâi, al furmâi
 6. cîṡa, la cîṡa, cîṡ
 7. can, al can, can
 8. bavver
 9. òc', l òc', ûc'
 10. pèder, al pèder, pèder
 11. dèr
 12. cà, la cà
 13. îṡla, l'îṡla, îṡel
 14. żnèr
 15. rà, al rà, rà
 16. lèg, al lèg, lèg
 17. lât, al lât
 18. nòt, la nòt, nòt
 19. vec', vècia
 20. pavver, al pavver
 21. regéṅna, la regéṅna, regéṅni
 22. lèżer
 23. cantèr
 24. trî, trai
 25. capîr
 26. vâl, la vâl, vâl
 27. vänt, al vänt, vént
 28. ân, l ân, ân
 29. żèr
1. ón
2. dû
3. trî
4. quâter
5. zénc
6. sî
7. sèt
8. òt
9. nôv
10. dîṡ
100. zänt

Italian (Bologna) is spoken in:

Bulåggna - Bologna


Street Name Types in Bologna

Via San Valentino (Italian)


Home