East Frisian (Wangerooge) (before 1953)
 1. un
 2. Apel, de Apel
 3. Baab, de Baab
 4. Huus, dait Huus, Huusu
 5. Nacht, ju Nacht
 6. ool
 7. sjunge
 8. then
 9. Wiin, de Wiin
 10. Jeer, dait Jeer, Jööir
1. een
2. twain (m), twoo (f), twoo (n)
3. triiu
4. fjaur
5. fiiw
6. sex
7. sigun
8. acht
9. njuughen
10. tjooun
100. hunnert

East Frisian (Wangerooge) was spoken in:

Wangerooch - Wangerooge
Fååel - Varel (Neu-Wangerooge)
 1. Jan. Nā.
 1. Fööbewååri
 2. Septémer
 1. noord
 2. suud
 3. oost
 4. weest
Quotation Marks

„ Jan “

Home