East Frisian (Saterland) - Seeltersk (Aastfräisk)
 1. un
 2. Appel, die Appel, Appele
 3. swot - swoten (m), swote (f), swot (n)
 4. Bouk, dät Bouk, Bouke
 5. Sies, die Sies, Siese
 6. Säärke, ju Säärke, Säärken
 7. Huund, die Huund, Huunde
 8. drinke
 9. Ooge, dät Ooge, Oogene
 10. Baabe, die Baabe, Baaben
 11. reeke
 12. Huus, dät Huus, Huuse
 13. Ailound, dät Ailound, Ailounde
 14. Jikkel, die Jikkel, Jikkele
 15. Köönich, die Köönich, Keninge
 16. Meer, die Meer, Meere
 17. Molk, ju Molk
 18. Noacht, ju Noacht, Noachte
 19. oold - oolden (m), oolde (f), oold (n)
 20. Pieper, die Pieper, Piepere
 21. Köönigin, ju Köönigin, Köönigine
 22. leese
 23. sjunge
 24. tän - tänen (m), täne (f), tän (n)
 25. ferstounde
 26. Doal, dät Doal, Doale
 27. Wiend, die Wiend, Wiende
 28. Jier, dät Jier, Jiere
Dut is die Bigin fon dät Evangelium fon Jesus Christus, dän Súun Goddes. Dan God häd ju Wareld so swíede ljoof heeuwed, dät hie sin oankelde Súun wairoate, dät älk, die an him leeuwt, nit undergungt, man dät eeuwige Líeuwend häd.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. aan (m), een (f), een (n)
2. twäin (m), two (f), two (n)
3. träi (m), trjo (f), trjo (n)
4. fjauer
5. fieuw
6. säks
7. soogen
8. oachte
9. njuugen
10. tjoon
100. hunnert

East Frisian (Saterland dialect) is spoken in:

Boukeläsk - Bokelesch
Biuelte - Bibelte
Witensound - Wittensand
Utände - Utende
Strukelje - Strücklingen
Baaljene - Bollingen
Hollenerfoan - Hollenermoor
Hollen
Roomelse - Ramsloh
Schäddel - Scharrel
Fäärmesound - Fermesand
Säidelsbierich - Sedelsberg


Street Name Types in Saterland

Hauptstraße (German)

Stroutswai (Frisian)

Buchenallee (German)

Dät Haartje (Frisian)

Lindenweg (German)

Juurebierich (Frisian)

 1. Jee. Noa.
 2. - - - - . Tonkje.
9. Uus Foar in dän Hemel, din Nome wäide heliged,
10. läit dien Riek boalde kume, läit din Wille geskjo so in dän Hemel as ap ju Äide.
11. Dou uus dälig dät Brood, dät wie bruke.
12. Un ferreke uus uus Skeelden, so as wie ze uus Skeeldljudene ferroat häbe.
13. Un lede uus nit in Fersäikenge, man rädde uus fóar dät Kwode.
The Bible, Matthew 6, 9-13 (The Lord's Prayer)

1.

2. BOANHOAF

3. TOL

4.

5.

6. IENGONG

7. UUTGONG

8. EEPEN

9. SLEETEN

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. BOANK

17.

18. GASTHUUS

19.

20.

 1. Sundai
 2. Moundai
 3. Täisdai
 4. Midwiek
 5. Tuunsdai
 6. Fräindai
 7. Snäiwende
 1. Januoar
 2. Februoar
 3. Meerte
 4. April
 5. Moai
 6. Juni
 7. Juli
 8. August
 9. September
 10. Oktober
 11. November
 12. Dezember
 1. Noude
 2. Suude
 3. Aaste
 4. Wääste
Home